RVO

Stichting Instituut Gak

Stichting Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Stichting Instituut Gak geeft hieraan inhoud door enerzijds binnen de criteria spontane aanvragen te honoreren en anderzijds door thema’s te benoemen waaraan extra belang wordt gehecht. Op deze thema’s entameert de stichting ook zelf projecten. Hierbij geldt dat de stichting weliswaar de ambitie heeft om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid, maar daarin zelf geen beleidsmatige keuzes maakt. Verder financiert de stichting een aantal bijzondere leerstoelen op het terrein van sociale zekerheid aan Nederlandse universiteiten. Website Stichting Istituut Gak

Onderdeel van Stichting Instituut Gak is de Wetenschappelijke Raad. Deze heeft tot taak het bestuur te adviseren bij het beoordelen van de onderzoeksvoorstellen welke Stichting Instituut Gak voornemens is te honoreren. Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad is Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt.

Primus RVO: Kees Schuyt

Socioloog en jurist Prof. mr. dr. Kees Schuyt is primus namens SIG van het Re-integratie verbeteronderzoek. Kees Schuyt studeerde sociologie en rechten in Leiden, Oslo en Berkeley en specialiseerde zich in de combinatie van beide: de rechtssociologie. In 1972 promoveerde hij in Leiden op de studie Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid. Later publiceerde hij o.a. over de verzorgingsstaat, de reclassering en de filosofie van de sociale wetenschappen. Schuyt was van 1972 tot ’80 hoogleraar Rechtssociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, van ’80 tot ’90 hoogleraar Empirische Sociologie aan de Universiteit Leiden en sinds 1990 hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was Schuyt van 1983 tot ’88 en van 1998 tot 2004 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In 2004 kwam zijn rapport over normen en waarden veel in de publiciteit. Begin 2005 werd Schuyt lid van de Raad van State. Schuyt bekleedde in het jaar 2006-2007 de Cleveringaleerstoel aan de Universiteit Leiden.