RVO

Ontwikkeling en (kosten)effectiviteit van een participatieve werkgerelateerde re-integratiestrategie ter behoud van werk bij dreigend verzuim door reumatoïde artritis.

Onderzoeksteam: Dr.J.L. Hoving postdoc, Prof.dr.M.Frings-Dresen, Dr.J. Sluiter (AMC/UvA)

Patiënten gediagnosticeerd met reumatoïde artritis (RA) hebben een grote kans om hun werkvermogen, en daarmee hun baan te verliezen (tussen de 33% en 44% van RA patiënten). Het aantal RA patiënten onder de beroepsbevolking ligt op ongeveer 79.000. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de arbeidsparticipatie schommelt tussen de 39% en 47%. Van degenen die onder behandeling zijn bij de reumatoloog, heeft ongeveer de helft een beloop dat leidt tot deformaties en functievermindering of invaliditeit.
Gegeven het feit dat RA patiënten een groter risico lopen op uitval voor werk is het de vraag welke maatregelen bij patiënten met RA effectief kunnen zijn om het werkvermogen (langer) intact te houden. Er is weinig onderzoek verricht naar een op de werksituatie gerichte aanpak bij patiënten met RA. Uit eerder onderzoek blijkt dat werknemers die een participatieve aanpak hadden ontvangen, eerder terugkeerden naar werk dan werknemers die care-as-usual kregen.

Dit onderzoek beoogt twee vraagstellingen te beantwoorden:

  1. Welke op maat gesneden participatieve re-integratiestrategie (organisatorisch, psychosociaal, ergonomisch), gericht op de werksituatie, kan worden ontwikkeld voor het behouden van werk bij patiënten met RA?
  2. Wat is de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ontwikkelde participatieve re-integratiestrategie voor patiënten met RA ten opzichte van een care-as-usual groep op het behouden van werk?

Voor de ontwikkeling van de participatieve re-integratiestrategie wordt gebruik gemaakt worden van het beschikbare onderzoek en worden expert meetings bij professionals (en patiënten) georganiseerd. Voor de participatieve aanpak functioneren patiënt, direct leidinggevende, bedrijfsarts en reumadeskundige als een team. Belangrijke onderdelen van de interventie zijn de communicatie, voorlichting aan de werkgever en werkomgeving, en participatieve werkaanpassingen. Een deskundige/procesbegeleider vervult tijdens de re-integratie periode de rol van coach/begeleider, zowel naar de patiënt als de teamleden. De deskundige/procesbegeleider heeft ook op individuele basis overleg met de patiënt en maakt hierbij gebruik van cognitief-gedragsmatige inzichten. Het uiteindelijke doel is om deze re-integratiestrategie te evalueren middels een gerandomiseerd experimenteel onderzoek (RCT).