RVO

Re-integratie van allochtone vroegtijdige schoolverlaters

Onderzoeksteam: Drs. Kaj van Zenderen (ASW/UU) aio, Prof. Dr. Robert Maier, Dr. Willibrord de Graaf

De werkloosheid onder allochtone jongeren neemt de laatste jaren toe en vooral jongeren zonder startkwalificatie (de voortijdige schoolverlaters) hebben grotere kansen op werkloosheid. Vergeleken met autochtone jongeren neemt een aanzienlijk deel van de allochtone jongeren niet deel aan onderwijs en arbeidsmarkt: 2 tot 3 maal zoveel (Ministerie OCW, 2006).
Dit leidt ertoe dat in het bijzonder allochtone jongens de band met de samenleving dreigen te verliezen; ze verlaten vaker dan allochtone meisjes zonder diploma de school, zijn veel vaker werkloos en scoren relatief te hoog in criminaliteitscijfers. Een bijkomend probleem is dat deze groep jongeren moeilijk bereikbaar is voor uitkeringsinstanties, hetzij omdat ze vanwege hun leeftijd niet in aanmerking komen voor een uitkering, of omdat ze een inkomen in het criminele circuit verdienen of door hun familie worden onderhouden.
Omdat we ervan uitgaan dat de doelstelling van (re-)integratie verder reikt dan alleen bezuinigingen op uitkeringen via terugkeer tot werk, richt dit onderzoek zich op allochtone voortijdige schoolverlaters en hun ambities, mogelijkheden en sociaalculturele omgeving teneinde bij te dragen aan inzicht in de wijze waarop re-integratie- projecten ontwikkeld kunnen worden die deze jongeren in staat stellen een financieel zelfstandige positie te verwerven in de Nederlandse samenleving.

Het doel van het project is tweeledig. In de eerste plaats gaat het erom meer inzicht te verwerven in de ervaringen van de jongeren met in- en uitsluiting in onderwijs, arbeid en andere leefsferen en in de handelingsperspectieven en –strategieën die zijzelf daarin ontwikkeld hebben. In de tweede plaats wordt verkend welke initiatieven in een sociale omgeving, in dit geval de lokale situatie, met welke effecten worden aangeboden om de overgang naar de arbeidsmarkt voor deze jongeren te faciliteren en hoe deze initiatieven verbeterd kunnen worden door aansluiting te vinden bij hun capaciteiten en levenservaring.

K.L.J. van Zenderen, R.M. Maier, W.A.W. de Graaf, G.C.M. Knijn, Reintegratie van allochtone schoolverlaters. Van drop-out tot drop-in RVO 4, Amsterdam: 2011.