RVO

Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol

Onderzoeksteam: Dr. Mira Peeters-Bijlsma (ASW/UU), postdoc, Prof. Dr. Trudie Knijn, Dr. Ruud Abma, Dr. Frits van Wel

Ziekte en herstel worden vaak in de tijd na elkaar geprojecteerd, als een overstappen van werkrol naar ziekerol en vice versa. Het beleid ten aanzien van arbeidsongeschiktheid is er echter op gericht dat beide rollen in toenemende mate tegelijkertijd worden vervuld, bijvoorbeeld bij werknemers die gedeeltelijk zijn afgekeurd om medische redenen. Dit onderzoek beoogt de situatie van deze categorie werknemers in kaart te brengen en daarmee bij te dragen aan zowel theorievorming over ziekteverzuim en re-integratie als aan verbetering van de begeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers gericht op het duurzaam re-integreren van deze werknemers.

Het onderzoek richt zich op de re-integratie van cliënten die gedeeltelijk van een WIA-uitkering afhankelijk zijn en daarnaast een deel van hun tijd werken. Kenmerkend voor deze cliënten is dat zij tegelijkertijd twee posities bekleden: ze zijn werknemer en ontvangen een uitkering, waarmee ze als het ware semi-autonoom zijn.

De centrale vraag in dit onderzoek is hoe deze cliënten invulling geven aan deze dubbele positie, welke ontwikkeling zij gedurende dit proces doormaken en welke inspanningen zijzelf, hun werkomgeving, in dit geval de werkgevers en de institutionele omgeving, zijnde de professionals die hen begeleiden (arbeidsdeskundigen en re-integratiemedewerkers) (kunnen) verrichten om blijvende participatie op de arbeidsmarkt voor het volle percentage van de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Daarbij zal via een vergelijking van re-integratieprojecten (in en buiten bedrijven) onderzocht worden welke hier de best practices zijn die bijdragen aan een duurzame en optimale verbintenis aan het werk.