RVO

Onderzoek naar de mogelijkheden van vraaggestuurde re-integratie voor een betere aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod

Onderzoeksteam: Dr A. O.J. Heyma (SEO/UvA), Drs. N. Niessen (SEO/UvA)

Re-integratiedienstverlening kan helpen om (1) werkzoekenden en vacatures met elkaar in contact te laten komen, (2) discrepanties in aangeboden en gevraagde competenties te verkleinen en (3) werkzoekenden te motiveren om een baan te aanvaarden. De afgelopen jaren heeft de re-integratiedienstverlening zich vooral gericht op het inzetten van instrumenten om de employability van niet-werkenden te verhogen (aanbodgerichte re-integratie). Arbeidsvraaggestuurde re-integratie gaat sterker uit van de veronderstelling dat competenties van werkzoekenden kunnen worden afgestemd op gevraagde competenties in vacatures en dat dit ook nodig is om te komen tot een snellere werkhervatting bij werkzoekenden. Maar wanneer de inzet van re-integratietrajecten vooral leidt tot een beter contact tussen werkzoekenden en vacatures of tot het motiveren van werkzoekenden tot het aanvaarden van een baan, dan biedt vraaggestuurde re-integratie weinig meerwaarde boven aanbodgestuurde re-integratie. Aan de andere kant zorgt een sterker gesegregeerde arbeidsmarkt voor een urgente behoefte aan de inzet van instrumenten die tot een ontwikkeling van de juiste competenties leiden. De probleemstelling van het onderzoek luidt daarom: “In hoeverre kan vraaggestuurde re-integratie zorgen voor een betere aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod?”

Om deze vraag te beantwoorden, formuleren we een drietal onderzoeksvragen:

  1. Hoe kan de toekomstige vraag naar arbeid worden vertaald in de vraag naar competenties?
  2. In hoeverre sluiten competenties van werkzoekenden die vacatures vervullen aan bij de gevraagde competenties in die vacatures? Kan op grond van de aansluiting gesproken worden over een meer of minder sterk gesegregeerde arbeidsmarkt? Hoe varieert de matching tussen competenties, alsmede de mate van segregatie van de arbeidsmarkt, naar conjuncturele omstandigheden en regionale institutionele factoren?
  3. In hoeverre zorgt de inzet van re-integratie-instrumenten voor een betere aansluiting tussen gevraagde en aangeboden competenties? Wat is hierbij de rol van scholing?

Het onderzoek bestaat uit een economisch-theoretische fundering, het formuleren van hypothesen en het empirisch toetsen van deze hypothesen door middel van econometrische analyses van de aansluiting tussen kenmerken van de arbeidsvraag en arbeidsaanbod. Het sluit daarmee aan bij de re-integratiepraktijk, maar verschaft tegelijkertijd een nog ontbrekende wetenschappelijke en economische fundering voor de noodzaak tot inzet van vraaggestuurde re-integratie.

A. Heyma, S. van der Werff, M. Volkerink, Vraaggestuurde reintegratie, RVO 6, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211-2510.