RVO

Verbeteronderzoek re-integratierecht

Onderzoeksteam: Prof.dr M. Westerveld, Dr R. Knegt, Dr C.C.A.M. Sol (HSI/UvA)

Re-integratierecht heeft van doen met ontwikkelingen en eisen vanuit de dynamische re-integratie- en arbeidsmarkt, die almaar meer competitief, flexibel and informeel lijkt te worden en een spanningsveld oproept met het sociale zekerheidsrecht. Ook juridische spelregels zijn aan verandering onderhevig. Privatisering geeft tot nieuwe rechtsvragen aanleiding. Met de verschuiving naar privatisering heeft het re-integratieveld te maken gekregen met juridische kwesties, waarvan men vroeger toen alles nog publiek werd uitgevoerd, ‘geen last had’. Publiek- en privaatrechtelijke (spel)regels veranderen, er zijn Europese regels bijgekomen, waardoor een nieuwe juridische context is ontstaan. Tegen deze nieuwe achtergronden blijkt het lastig recht en beleid optimaal aan elkaar te verbinden.

Het project Verbeteronderzoek re-integratierecht is een verkennend onderzoek en heeft tot doel een juridisch toetsingskader te ontwikkelen voor regelgeving en beleid binnen het re-integratierecht. Het project focust niet zozeer op de uitvoering van bestaand, alswel op de ontwikkeling van nieuw recht en beleid. Centraal staat de vraag welke criteria mede bepalend (dienen te) zijn voor de rechtmatigheidsvraag van beoogde regelgeving op het terrein van het re-integratierecht in het juridische speelveld in het Nederland van de 21e eeuw.

M. Westerveld, C.C.A.M. Sol, R. Knegt, Naar een samenhangend reintegratierecht, RVO 3, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211- 2510.