RVO

Is ketensamenwerking effectief? Een kwalitatieve inventarisatie van ketensamen- werking in de re-integratiedienstverlening en een kwantitatieve evaluatie van hun effectiviteit.

Onderzoeksteam: Dr. M. de Graaf-Zijl (SEO/UvA), Drs Y. Hoogtanders (PP)

Met de invoering van de wet SUWI is de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van werkzoekenden neergelegd bij CWI, gemeenten en UWV. Van de drie partners wordt verwacht dat zij op regionaal niveau met elkaar en zo mogelijk ook met scholingsinstellingen, werkgevers en re-integratiebedrijven samenwerken om de instroom in de uitkering te beperken en de uitstroom te bevorderen. Om de ketensamenwerking te bevorderen zijn de drie partijen aangemoedigd om gezamenlijke dienstverleningsconcepten te ontwikkelen en vanuit een gemeenschappelijk bedrijfsverzamelgebouw (BVG) hun diensten te gaan aanbieden. Daarnaast heeft het kabinet ook het tot stand komen van Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid gestimuleerd, waarbinnen de drie ketenpartners samen met werkgevers en scholingsinstellingen de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt trachten te verbeteren. Inmiddels is er een groot aantal gezamenlijke dienstverleningsconcepten ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn er op ruim 50 locaties in Nederland Bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Dit onderzoek beantwoordt de vraag in welke mate ketensamenwerking effectief de instroom in de uitkering (WW, bijstand, nug) vermindert en de uitstroom van deze groepen verhoogt en welke vormen van ketensamenwerking daarbij het meest effectief zijn.

Y. Hoogtanders, M. de Graaf-Zijl, ‘Ketensamenwerking in de praktijk’, RVO 7, Amsterdam: 2011, ISSN (online): 2211-2510.

M. de Graaf-Zijl, M. Beentjes, E. van Braak, Y. Hoogtanders, Geintegreerde dienstverlening in de keten van werk en inkomen. Een historische analyse, RVO 2, Amsterdam: 2011, ISSN 2211- 2510.

Yolanda Hoogtanders & Marloes de Graaf, ‘Samenwerking in keten blijft heikel punt. Hoe nu verder met de werkpleinen?’, Sociaal Bestek (7-8) 2010, p. 2-5.

Yolanda Hoogtanders & Marloes de Graaf, ‘Samenwerking in de Werkpleinen’, Sociaal Bestek (5) 2010, p.22-25.